Administracja pocztą

ALTePostmaster

Program ALTePostmaster jest systemem do zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie i przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników serwerów ALTe.pl.
 1. Logowanie
  Program ALTePostmaster dostępny pod bezpośrednim adresem: http://poczta.twojadomena.pl
  (twojadomena.pl  należy zamienić na ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail).

  Aby zalogować się do programu należy podać:
  "Nazwa użytkownika" - postmaster@twojadomena.pl
  "Hasło" - hasło do Twojej domeny ustawione w panelu administracyjnym serwera

  Do administracji pocztą można się również zalogować z programu ALTePanel:
  Domeny » poczta » Proszę wybrać domenę » Zaloguj się
 2. Wygląd programu
  Po prawidłowym zalogowaniu się do programu ukaże się nam strona główna podzielona na kilka sekcji. Aby zwiększyć widoczne pole danej sekcji można przesuwać linie pomiędzy poszczególnymi sekcjami w pionie lub poziomie.

  Opis elementów okna głównego:
  a) menu ikon - lista najczęściej używanych funkcji w programie,
  b) zakładki umożliwiajace przełączanie pomiędzy programem ALTePostmaster i ALTePoczta,
  c) pasek zajętości - pasek z informacją o aktualnym stanie zapełnienia wszystkich kont e-mail łącznie w domenie,
  d) okno z listą kont pocztowych,
  e) okno z listą aliasów pocztowych,
  f) okno z wykazem list pocztowych,
  g) okno główne z kontami pocztowymi w domenie, w którym wyświetlane są dokładniejsze informacje
      o wszystkich kontach pocztowych w domenie i umożliwiające przeprowadzanie podstawowych
      operacji na kontach,
  h) okno wyszukiwarki - umożliwia przeszukiwanie kont, aliasów i list pocztowych.

  U dołu strony wyświetlane są informacje o ostatnim logowaniu (także błędnym) z podaniem daty i adresu IP komputera, z którego nastąpiło logowanie.
 3. Konta pocztowe
  Aby dodać nowe konto e-mail kliknij w ikonkę Dodaj w lewym górnym rogu programu. W oknie, które się pojawi ustaw główne parametry czyli identyfikację konta:
  • Nazwa konta: wpisz tylko część adresu e-mail przed znakiem @
  • Hasło: zdefiniuj hasło do konta e-mail
  • Opis: nazwa pod jaką chcesz identyfikować dane konto na liście kont np. imię i nazwisko
  • Pojemność: określ w MB pojemność tworzonego konta e-mail np. 100
  • Powiadomienie o zajętości przy: procentowy poziom zajętości konta, przy którym użytkownik
   otrzyma powiadomienie o tym fakcie. Standardowo ustawiona wartość to 85%.
  • Data wygaśnięcia konta: opcjonalnie możesz podać do kiedy dane konto ma działać np. 2013-12-31
  Kliknij Zapisz.

  Przekierowania - tutaj ustalamy reguły przesyłania poczty. Domyślnym ustawieniem jest pozostawianie poczty na koncie. Można wybrać do 3 kont, na które będą przesyłane e-maile.

  W zakładce Aliasy przyznajemy użytkownikom kont pocztowych limit aliasów oraz możemy umożliwić im samodzielne dodawanie aliasów. W oknie wyświetlają się informacje o działających aliasach oraz tych oczekujących na dodanie i przeznaczonych do usunięcia.

  Kolejna zakładka Anty-Spam umożliwia nam obsługę ustawień antyspamowych. Włączając filtr antyspamowy definiujemy reguły spamu czyli to w jaki sposób system ma traktować niechcianą pocztę (oznakowanie e-maili słowem SPAM bądź automatyczne przenoszenie do katalogu Spam na serwerze). Ustawiając czułość skanera antyspamowego mamy do wyboru 4 poziomy. Możemy także zdecydować po ilu dniach katalog Spam na serwerze ma się automatycznie opróżniać.

  Kolejna opcja dotyczy możliwości definiowania domen i kont pocztowych zaufanych (Biała lista) i takich, które są uznawane za spamujące (Czarna lista). Biała lista to wykaz domen bądź adresów, z których wysyłana poczta zawsze będzie traktowana jako bezpieczna (nie spam), a Czarna lista to wykaz domen bądź adresów, z których wysyłana poczta uznawana będzie za spam i nie będzie doręczana.

  Zaawansowane opcje antyspamowe pozwalają także na włączenie dodatkowych mechanizmów chroniacych skrzynki pocztowe.Te opcje to:
  RBL - funkcja blokowania adresów IP, z których został rozesłany spam. Lista adresów jest pobierana na bieżąco od organizacji niezależnych. Włączenie opcji znacznie ogranicza liczbę spamu, może jednak powodować niedochodzenie wiadomości, jeśli adres serwera nadawcy zostanie umieszczony na liście RBL.
  SPF - mechanizm sprawdzania przez serwer pocztowy, czy wiadomość została wysłana z serwera, który jest poprawny dla danego adresu e-mail. Włączenie opcji ogranicza liczbę spamu i może chronić przed nowymi wirusami Problemy występują rzadko i tylko w przypadku złej konfiguracji serwera nadawcy wiadomości.
  GREYLIST - po włączeniu tej funkcji, serwer przyjmuje wiadomości dopiero przy drugiej próbie dostarczenia. Ponieważ wirusy i spamerzy niemal nigdy nie ponawiają próby wysyłki, funkcja ta chroni przed spamem prawie w 100%. Aktywacja tej funkcji powoduje niewielkie wydłużenie czasu dochodzenia poczty. Jeżeli serwer nadawcy nie ponowi próby dostarczenia wiadomości, poczta nie dotrze - zdarza się to jednak bardzo rzadko - administrator może dodać adres takiego serwera do białej listy wykluczeń.

  Zakładka SMS pozwala na konfigurację powiadomienia o nowej poczcie wysyłanego na numer telefonu komórkowego (dla dwóch różnych numerów telefonów).

  Autoodpowiedź (autoresponder) - dotyczy wiadomości, która będzie wysyłana jako odpowiedź na otrzymywane e-maile w sytuacji, gdy nie korzystamy ze skrzynki pocztowej (np. podczas urlopu).

  Istnieje także możliwość automatycznego dodania wielu kont e-mail. Po klknięciu w ikonkę Dodaj wiele pojawia sie formularz, który umożliwia równoczesne utworzenie wielu kont pocztowych oraz zdefiniowanie ich parametrów, takich jak: pojemność, data wygaśnięcia, sposób oznaczania spamu.
 4. Aliasy pocztowe
  Alias pocztowy to alternatywna nazwa przypisana do konta e-mail. Dzięki aliasowi pocztowemu możesz posiadać jednocześnie kilka adresów wskazujących fizycznie na jedno konto.

  Aby dodać alias wypełnij pola:
  Alias: podaj nazwę aliasu, który będzie kierować na konto docelowe.
  Konto docelowe: podaj pełną nazwę docelowego konta e-mail.

  Istnieje także możliwość równoczesnego utworzenia wielu aliasów dla każdego z kont pocztowych
 5. Listy pocztowe
  Lista pocztowa to automat do rozsyłania wiadomości e-mail jednocześnie do wielu odbiorców.

  Identyfikacja
  W rubryce tej występują dwa parametry: Nazwa listy - adres listy (np. newsletter) oraz Opis listy.

  Tryb
  Lista otwarta - na listę można pisać z dowolnego adresu e-mail, czyli e-mail wysłany z dowolnego adresu zostanie rozesłany do wszystkich zapisanych na listę.
  Lista zamknięta - na listę mogą pisać tylko użytkownicy, których adres znajduje się na liście, czyli wiadomość wysłana przez jednego z użytkowników trafi na wszystkie inne adresy e-mail wpisane na listę.
  Lista moderowana - na listę mogą pisać tylko wybrane osoby, których adres e-mail podany jest jako adres moderatora. Wiadomości z innych adresów są automatycznie usuwane i nie są przesyłane na żaden adres.

  Przy wyborze trybu pracy listy należy zwrócić uwagę na to, kto będzie użytkownikiem listy. Jeśli np. ma to być tylko lista do rozsyłania informacji do użytkowników należy wybrać listę moderowaną, na którą można pisać wyłącznie z adresu podanego jako moderator, listy z wszystkich innych adresów (np. odpowiedzi) są usuwane i nie otrzymują ich inni użytkownicy listy, jak to jest np. w przypadku listy zamkniętej.

  Tryb odpowiedzi na listę pozwala zdefiniować do kogo (do wszystkich na liście, do nadawcy czy na zdefiniowany inny adres e-mail) trafi odpowiedź wysłana do nadawcy listy pocztowej.

  Zaznaczenie pola automatyczna subskrypcja oznacza, że wpis następuje automatycznie po wysłaniu e-maila na adres listy z tematem "subscribe" (usunięcie adresu z listy nastąpi po wysłaniu na adres listy wiadomości z tematem "unsubscribe"). Operację należy potwierdzić poprzez kliknięcie w link, który zostanie wysłany na adres nadawcy.

  Konta w domenie
  W tej rubryce masz możliwość wybrania adresów kont założonych w danej domenie.

  Inne konta 
  Możliwość wpisania dowolnych adresów kont spoza naszej domeny (konta należy wpisywać oddzielając je spacją, enterem lub przecinkiem).

  Szablony 
  W tej zakładce możesz zdefiniowac treść powiadomień do użytkowników zapisujących się na Twoją listę, bądź rezygnujących z subskrybcji.

  Po wysłaniu wiadomości na adres listy pocztowej wiadomość ta zostanie rozesłana na wszystkie konta dodane do tej listy pocztowej.
 6. Powiadomienie
  Opcja powiadomienia umożliwia wysyłanie informacji na wszystkie lub wybrane konta w danej domenie. W lewej części okna znajduje się lista kont pocztowych w domenie, spośród których wybieramy odbiorców wiadomosci. W prawej części okna wpisujemy treść wiadomości.
 7. Transfery
  Opcja ta umożliwia wgląd w transfery (ruch pocztowy) dla każdego konta w domenie w określonym dniu - ilość wysłanych i otrzymanych e-maili oraz ilość wysłanych i otrzymanych danych wyrażoną w KB.
 8. Ustawienia
  W ustawienaich programu mamy możliwość:
  a) zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, czyli takiego, na które będą trafiać maile wysyłane na konta nieistniejące w danej domenie. Mogą to być maile wysyłane na konto, gdzie nadawca popełnił błąd w nazwie konta odbiorcy. Domyślnym kontem może być takie w bieżącej domenie, jak też w innej (i wtedy należy podać nazwę tej domeny).
  b) ustawienia globalnych zabezpieczeń antyspamowych dla danej domeny pocztowej (Anty-Spam),
  c) zmiany ustawień fitrów Anty-Spam dla wszystkich kont w domenie (Globalne zmiany).