Administracja serwerem

ALTePanel

Program ALTePanel jest systemem do zarządzania wszystkimi usługami na serwerze i przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników serwerów ALTe.pl. Pozwala między innymi na:
 • modyfikację parametrów konta FTP,
 • dodawanie i modyfikacja subkont FTP,
 • dodawanie i modyfikacja domen oraz subdomen,
 • konfigurację domen w DNS,
 • dodawanie i modyfikacja baz danych,
 • administrację pocztą we wszystkich domenach i subdomenach,
 • zarządzanie harmonogramem zadań (CRON),
 • dostęp do statystyk transferu i obciążenia serwera,
 • pobieranie logów serwera.
  Adres panelu:     panel.twojadomena.pl
  Login:   nazwa konta FTP
  Hasło:   hasło konta FTP
(twojadomena.pl  należy zamienić na nazwę własnej domeny)

W przypadku, gdy klient zapomniał login lub hasło może przesłać wniosek o udostępnienie danych dostępowych.

Konfiguracja

 1. Moje dane
  Dane do faktury VAT, status serwera, lista dodatkowo wykupionych usług oraz wykaz faktur.

  Dane adresowe - dane właściciela serwera, na ten adres wystawiana i wysyłana jest faktura VAT i wszelka korespondencja od ALTe.pl
  Status serwera - dokładne dane dotyczące serwera, data zmówienia, data wygasnięcia, typ abonamentu , data kolejnej faktury oraz status serwera.
  Usługi dodatkowe - dodatkowo wykupione usługi.
  Lista faktur - numer, data wystawienia, data płatności, kwota do zapłaty, zapłacono, podgląd.
 2. Zużycie serwera
  Graficzne i tabelaryczne statystyki zużycia transferu i obciążenia serwera.

  Transfery serwera - Transfery serwera z miesiąca bieżącego/poprzedniego w rozbiciu na poszczególne dni, Łączny transfer miesięczny, Prognozowany transfer miesięczny, Limit transferu, Średni transfer przypadający na dzień, Prognozowany zapas do wykorzystania.
  Obciążenie serwera - Wykres i tabela bieżących statystyk obciążenia serwera z ostatnich 30 dni.
  Podsumowanie - IP serwera, Domena główna serwera, Opcja serwera, Limit transferu, Limit obciążenia, Zajętość konta FTP, Zajętość poczty, Ilość domen, Ilość subdomen, Ilość wpisów Harmonogramu Zadań (CRON), Ilość subkont FTP, Liczba baz danych (MySQL+PostgreSQL).
 3. Statystyki
  Szczegółowe statystyki zużycia transferu i obciążenia serwera z rozbiciem na konta FTP i domeny. Dostępne są dane z ostatnich 30 dni i obejmują ruch generowany m.in. przez SMTP, POP3, IMAP, Webmail. Automat, WWW, FTP, CRON.
 4. Harmonogram
  Zarządzanie harmonogramem zadań (CRON), które możliwe jest zarówno w sposób uproszczony poprzez wybranie odpowiednich opcji jak i w sposób zaawansowany poprzez wpisanie pełnego polecenia. W polecanej przez nas konfiguracji zadania w sposób uproszczony należy podać:

  Częstość uruchamiania
  - czas lub częstotliwość wykonywania zadania CRON. Zadania mogą być wykonywane przykładowo o określonej porze:
  a) w każdy czwartek
  b) każdego 20-go dnia miesiąca
  lub co określoną ilość czasu
  c) co 5 minut
  d) co 3 miesiące
  lub w bardziej zaawansowanej konfiguracji.
  Polecenie / Skrypt - polecenie lub skrypt, które ma być cyklicznie uruchamiane. Wpis może zawierać:
  a) istniejące polecenie systemowe typu: cp, cat, tar itd. np. cp moj_plik kopia_pliku
  b) pełną ścieżkę do własnego niewykonywalnego skryptu ze wskazaniem interpretera
  np. /usr/bin/php /home/users/moje_konto/moj_skrypt.php
  c) pełną ścieżkę do własnego wykonywalnego skryptu (należy zadbać o wskazanie intepretera w pierwszej linijce skryptu) np. /home/users/moje_konto/moj_skrypt.php
  d) polecenie links wywołujące skrypt dostępny z poziomu strony WWW
  np. links -dump 'http://moja-domena.pl/moj_skrypt.php'
  Plik na komunikaty - ścieżka do pliku, gdzie mają być zapisane wszystkie komunikaty jakie wygeneruje polecenie. Pozostawienie pustego pola spowoduje zapisanie wartości /dev/null, która oznacza, iż wszystkie komunikaty zostaną usunięte.
  Plik na błędy - ścieżka do pliku, gdzie mają być zapisane wszystkie informacje dotyczące błędów powstałych podczas uruchamiania i działania polecenia. Można podać ścieżkę do tego samego pliku, do którego mają być kierowane komunikaty. Pozostawienie pustego pola spowoduje zapisanie wartości /dev/null, która oznacza, iż wszystkie komunikaty błędów zostaną usunięte.
  Opis - własny dowolony opis dla wpisu ułatwiający późniejszą jego identyfikację.
  Blokada - ustawienie umożliwiające tymczasowe wyłączenie działania wpisu bez jego usuwania.

  Uwaga: Obciążenie generowane przez zadania CRON jest uwzględnione w obciążeniu generowanym przez konto FTP, do którego są one przypisane.

Konto FTP

 1. Zmień hasło
  Zmiana hasła do konta FTP i panelu administracyjnego. Hasło powinno mieć długość od 6 do 16 znaków. Dozwolone jest użycie małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych: -_.,%@#!+
  Zalecane jest jednoczesne użycie liter, cyfr i znaków specjalnych aby hasło było trudne do złamania/odgadnięcia.
  Osobne hasło do panelu administracyjnego ALTePanel pozwala oddzielić dostęp do katalogu konta FTP (np. dla firmy przygotowującej stronę) od dostępu do opcji konfiguracyjnych związanych z zarządzaniem serwerem.
 2. Parametry
  Informacje dotyczące posiadanego konta oraz podział powierzchni pomiędzy FTP i pocztę.

  Parametry główne

  Podstawowe informacje dotyczące posiadanego konta.
  Nazwa konta - nazwa konta nadana przez administratora serwera.
  Opis konta - parametr ustawiany przez administratora serwera.
  Data aktywacji konta - data założenia konta w programie administracyjnym.
  Data ostatniej zmiany - data ostatniej modyfikacji konta wykonana w programie administracyjnym.
  Ważność konta FTP - ważność konta ustawiona przez administratora serwera - ma charakter wyłącznie informacyjny.

  Uprawnienia

  Informacje na temat możliwości programu ALTePanel - przyznane przez administratora.
  Zakładanie domen – opcja TAK – pozwalająca na dodawanie domen.
  Zakładanie subdomen - opcja TAK - pozwalająca na dodawanie subdomen. 
  Obsługa DNS - opcja TAK - możliwość zgłaszenia domeny do serwera DNS.
  Rejestracja domen – - opcja TAK - możliwość rejestracji domen z poziomu panelu.

  Limity i wykorzystanie

  Informacje na temat przyznanych limitów i ich wykorzystania.
  Limit zajętości FTP - limit zajętości konta FTP, parametr określony przez administratora serwera
  Limit zajętości Poczty – limit zajętości Poczty (dla wszystkich domen) określony przez administratora.
  Zajętość dyskowa konta Ftp - informacja o łącznym rozmiarze wszystkich plików na koncie FTP. 
  Zajętość dyskowa Poczty – rozmiar wiadomości we wszystkch skrzynkach e-mail, przypisanych do konta.
  Wykorzystany limit Poczty – informacja o wykorzystaniu przyznanego limitu powierzchni dyskowej dla kont Pocztowych.
  Limit domen i subdomen – przyznany przez administratora limit domen i subdomen.
  Liczba założonych domen - liczba domen dodanych do konta.
  Liczba założonych subdomen – liczba subdomen dodanych do konta.
  Limit kont pocztowych – ilość kont pocztowych możliwych do założenia dla zakładanych subdomen, parametr określony przez administratora serwera.
  Wykorzystanie - wartość określająca ilość założonych kont pocztowych.
  Limit aliasów pocztowych - ilość aliasów możliwych do utworzenia dla zakładanych subdomen. Parametr ten jest określony przez administratora serwera.
  Wykorzystanie – ilość utworzonych aliasów.
  Limit list pocztowych - czyli automatów do rozsyłania wiadomości na wiele adresów e-mail równocześnie, parametr pokazuje ilość list pocztowych możliwych do utworzenia dla zakładanych subdomen i jest również określony przez administratora.
  Wykorzystanie – ilość list pocztowych dodanych do konta.
 3. Bezpieczeństwo
  Możliwość zablokowania dostępu do konta FTP (całkowite lub wgrywanie/pobieranie plików).

  Całkowita blokada dostępu do FTP
  - funkcja umożliwia całkowite zablokowanie dostępu do konta FTP (brak możliwości połączenia), co chroni przed ewentualnym dostępem osób nieupoważnionych. Funkcja nie wpływa na działanie stron WWW - usługa niezależna. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, aby dostęp do konta FTP był zablokowany, a odblokowanie następowało wyłącznie na czas zmian dokonywanych na stronie. Uwaga: W przypadku niektórych systemów CMS automatycznie łączących się z kontem FTP sugerowane jest wykorzystanie blokady wgrywania i pobierania plików tylko dla wybranych adresów IP.
  Blokada wgrywania na FTP - w przeciwieństwie do całkowitej blokady dostępu funkcja ta umożliwia połączenie z kontem FTP, przeglądanie plików, pobieranie ich. Funkcja blokuje wyłącznie możliwość modyfikacji plików i wgrywania nowych. Poszczególne ustawienia pozwalają na:
  Nie - możliwość wgrywania plików z dowolnego adresu IP
  Tak - całkowity brak możliwości wgrywania plików
  Tak z wyjątkiem - możliwość wgrywania plików tylko z wybranych adresów IP
  W przypadku braku możliwości ustawienia blokady dostępu do FTP wskazane jest podanie adresów IP z których dopuszczalne jest wgrywania plików na konto.
  Blokada pobierania plików z FTP - w przeciwieństwie do całkowitej blokady dostępu funkcja ta umożliwia połączenie z kontem FTP i wgrywanie plików. Funkcja blokuje możliwość przeglądania i ściągania plików. Poszczególne ustawienia pozwalają na:
  Nie - możliwość pobierania plików z dowolnego adresu IP
  Tak - całkowity brak możliwości pobierania plików
  Tak z wyjątkiem - możliwość pobierania plików tylko z wybranych adresów IP
  W przypadku braku możliwości ustawienia blokady dostępu do FTP wskazane jest podanie adresów IP z których dopuszczalne jest pobieranie plików z konta.

Domeny

 1. Modyfikacja
  Modyfikacja parametrów posiadanych domen.

  SSL - informacja czy dla danej domeny włączone są połączenie szyfrowane (SSL).
  Nazwa domeny - nazwa danej domeny przypisanej do naszego konta.
  Subdomeny
  - ilość subdomen założonych dla danej domeny oraz limit subdomen ustalony przez głównego administratora.
  Konta pocztowe - ilość kont pocztowych założonych w danej domenie oraz ich limit ustalony przez głównego administratora.
  Zajętość - zajętość łączna w MB wszystkich kont pocztowych w danej domenie oraz limit zajętości dla całej domeny ustalony przez administratora.
  Stats - automatyczne przejście do statystyk serwera (AWFFull) dla danej domeny / subdomeny.
  PHP - konfiguracja wybranych opcji PHP dla domeny:
  allow_url_fopen - domyślnie włączona
  magic_quotes_gpc - domyślnie włączona
  magic_quotes_runtime - domyślnie wyłączona
  register_globals - domyślnie wyłączona
  safe_mode - domyślnie wyłączona
  session.auto_start - domyślnie wyłączona
  short_open_tag - domyślnie włączona

  Po kliknięciu w link Pokaż daty nad polem Konta pocztowe w uzyskamy następujące dodatkowe informacje:
  Data ważności - data ustawiona przez administratora przy zakładaniu domeny lub jej późniejszej modyfikacji (pole ma charakter wyłącznie informacyjny).
  Data założenia - data zapisująca się automatycznie przy zakładaniu domeny lub subdomeny.
  Data modyfikacji - data ostatnich zmian w konfigracji domeny lub subdomeny.
 2. Dodaj domenę
  Dodawanie domen do konta FTP.

  Nazwa domeny - nazwa dodawanej domeny (bez przedrostka www.).
  Podkatalog - katalog w którym umieścimy stronę WWW, jaka będzie się wyświetlała po wpisaniu w przeglądarce adresu domeny. Katalog taki należy utorzyć na danym koncie FTP w katalogu głównym (public_html), a następnie wgrać do niego zawartość strony (przede wszystkim plik index).
  Hasło - hasło administratora poczty (jest to hasło dla konta postmaster), dzięki któremu właściciel domeny będzie mógł w niej konfigurować usługi pocztowe z pomocą programu ALTePostmaster. Hasło powinno mieć długość od 6 do 16 znaków. Dozwolone jest użycie małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych: -_.,%@#!+
  Zalecane jest jednoczesne użycie liter, cyfr i znaków specjalnych aby hasło było trudne do złamania/odgadnięcia.
  Konfiguracja w DNS  - pozwala na dodanie domeny do serwera DNS, dzięki czemu nasza domena będzie widoczna w sieci. Jeśli dodawana domena kieruje już poprawnie na serwer, nie ma potrzeby zaznaczania tej opcji.
  Rejestracja domeny - możliwość automatycznego zgłoszenia tej domeny do rejestracji (jeśli jeszcze nie jest zarejestrowana).
  Widoczność haseł w panelu pocztowym - pozwala na podgląd haseł do skrzynek pocztowych w programach ALTePostmaster i ALTePoczta.
  Aktywacja SSL -  pozwala na aktywowanie bezpiecznego połączenia pomiędzy serwerem a komputerem.
  Podkatalog dla treści SSL -  podkatalog na danym koncie FTP z którego będą pobierane strony. Pozostawienie tego pola pustego oznacza, że bezpieczne połączenie SSL dotyczyć będzie wszystkich treści umieszczonych w dodawanej domenie.
  Zabezpieczenie hasłem statystyk WWW - po ustawienu tej opcji na TAK i wpisaniu dwukrotnie hasła, statystki odwiedzin strony pod dodawaną domeną zostaną zabezpieczone hasłem, dzięki czemu dostęp do nich będą posiadać tylko uprawnione osoby.
 3. Dodaj subdomenę
  Dodawanie subdomen do konta FTP.

  Nazwa subdomeny - nazwa dodawanej subdomeny (bez przedrostka www.).
  Podkatalog - katalog w którym umieścimy stronę WWW, jaka będzie się wyświetlała po wpisaniu w przeglądarce adresu subdomeny. Katalog taki należy utorzyć na danym koncie FTP w katalogu głównym (public_html), a następnie wgrać do niego zawartość strony (przede wszystkim plik index).
  Hasło - hasło administratora poczty (jest to hasło dla konta postmaster), dzięki któremu właściciel subdomeny będzie mógł w niej konfigurować usługi pocztowe z pomocą programu ALTePostmaster. Hasło powinno mieć długość od 6 do 16 znaków. Dozwolone jest użycie małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych: -_.,%@#!+
  Zalecane jest jednoczesne użycie liter, cyfr i znaków specjalnych aby hasło było trudne do złamania/odgadnięcia.
  Widoczność haseł w panelu pocztowym - pozwala na podgląd haseł do skrzynek pocztowych w programach ALTePostmaster i ALTePoczta.
  Aktywacja SSL -  pozwala na aktywowanie bezpiecznego połączenia pomiędzy serwerem a komputerem.
  Podkatalog dla treści SSL -  podkatalog na danym koncie FTP z którego będą pobierane strony. Pozostawienie tego pola pustego oznacza, że bezpieczne połączenie SSL dotyczyć będzie wszystkich treści umieszczonych w dodawanej subdomenie.
  Zabezpieczenie hasłem statystyk WWW - po ustawienu tej opcji na TAK i wpisaniu dwukrotnie hasła, statystki odwiedzin strony pod dodawaną subdomeną zostaną zabezpieczone hasłem, dzięki czemu dostęp do nich będą posiadać tylko uprawnione osoby.
 4. Rejestracja
  Zgłaszanie do rejestracji nowych domen oraz administracja dotychczas zarejestrowanymi domenami.

  Zgłoszenie do rejestracji - rezerwacja nowej domeny z automatycznie wypełnionymi danymi Abonanta. Przy zgłoszeniu pierwszej domeny jest automatycznie konfigurowane konto rejestracji domen.
  Moje domeny - wykaz posiadanych domen z podaniem nazwy domeny, statusu (czeka na rejestrację, zarejestrowana, wygasła), daty rejestracji i daty wygaśnięcia. Po kliknięciu na link przejdź do panelu domen zostajemy automatycznie zalogowani do ALTeDomeny - panelu zarządzania zarejestrowanymi domenami.
  Konfiguracja konta - dane konta rejestracji domen gdzie podajemy nazwę głównej domeny (podstawowej domeny wykorzystywanej podczas logowania się do panelu https://domeny.alte.pl) oraz hasło do niej (otrzymane pocztą elektroniczną po jej zarejestrowaniu).
 5. Kolejki
  Lista domen, które zostały zgłoszone do dodania lub usunięcia z panelu administracyjnego ALTePanel - oczekujących na akceptację administratora.
 6. Poczta
  Konfiguracja usług pocztowych w wybranej domenie oraz szybkie przejście do poczty przez WWW.
 7. DNS
  Zgłaszanie domen do DNS.

  Domeny do dodania - nazwy domen (bez przedrostka www.) do dodania do DNS.
  Zestaw serwerów nazw - grupa serwerów nazw (DNS), które będą obsługiwać domenę.
  Adres IP dla domen - główny adres IP, na który kierujemy domenę. Jest to adres serwera gdzie utrzymywana jest strona WWW czy FTP. Domyślnie wpisany jest numer Państwa serwera.
  Adres IP dla wildcard - adres IP, na który kierujemy wszystkie subdomeny dla danej domeny( *.domena). Parametr nie obejmuje subdomen skonfigurowanych indywidualnie. Domyślnie wpisany jest numer Państwa serwera.
  Główny MX dla domen - adres serwera (domena lub IP), który będzie obsługiwał pocztę dla domen(y).
  Główny MX dla wildcard - adres serwera (domena lub IP), który będzie obsługiwał pocztę dla wszystkich subdomen danej domeny (*.domena). Parametr nie obejmuje subdomen skonfigurowanych indywidualnie.
  Zapasowy MX dla domen - adres zapasowego serwera (domena lub IP), który będzie obsługiwał pocztę dla domeny w przypadku awarii serwera podstawowego.
  Zapasowy MX dla wildcard - adres zapasowego serwera (domena lub IP), który będzie obsługiwał pocztę dla wszystkich subdomen (*.domena) w przypadku awarii serwera podstawowego. Parametr nie obejmuje subdomen skonfigurowanych indywidualnie.
  Aktywne zabezpieczenie SPF - zabezpieczenie domeny przed próbą wysyłania poczty z kont e-mail przez użytkowników z nieautoryzowanych serwerów (m.in. Spam).
 8. Logi
  Pobieranie logów serwera czyli zapisu poleceń wykonywanych na serwerze, zarówno tych błędnych jak i udanych. Po wyborze domeny i kliknięciu Pokaż logi  pojawia się strona zawierająca daty dni, z których możemy pobrać logi oraz rozmiary plików logów podane w KB.

Subkonta FTP

 1. Modyfikacja
  Modyfikacja parametrów posiadanych subkont FTP.
  Nazwa konta - nazwy posiadanych subkont FTP.
  Opis - opis subkonta.
  Katalog - ścieżka do katalogu znajdującego sie w katalogu domowym nadrzędnego konta FTP.
  Odczyt - możliwość odczytu (pobierania plików - download).
  Zapis - możliwość zapisu (wgrywania plików - upload).
  WWW - zgoda lub jej brak na obsługę dynamicznych stron WWW kierujących na katalog.
 2. Dodaj subkonto
  Dodawanie subkont FTP (dostęp FTP do wydzielonych katalogów).

  Nazwa subkonta
  - unikalna nazwa subkonta, która będzie podawana podczas logowania do serwera FTP.
  Opis subkonta - opis subkonta, który można wykorzystać do własnych potrzeb.
  Katalog - istniejące konto FTP będące nadrzędne w stosunku do subkonta. Subkonto uzyskuje dostęp do wskazanego katalogu w obrębie katalogu domowego konta nadrzędnego.
  Uwaga: Blokada dostępu FTP dla konta blokuje również dostęp dla wszystkich jego subkont.
  Pełna ścieżka - ścieżka do katalogu znajdującego sie w katalogu domowym nadrzędnego konta FTP, do którego zostaje przyznany dostęp dla subkonta. Zalecane jest utworzenie tego katalogu przed przyznaniem dostępu wybranym subkontom.
  Uwaga: Nazwa katalogu powinna zawierać ścieżkę wzgledem katalogu domowego nadrzędnego konta FTP i nie powinna rozpoczynać się od znaku / (slash).
  Hasło - hasło powinno mieć długość od 6 do 16 znaków. Dozwolone jest użycie małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych: -_.,%@#!+
  Zalecane jest jednoczesne użycie liter, cyfr i znaków specjalnych aby hasło było trudne do złamania/odgadnięcia.
  Uprawnienia - uprawnienia subkonta dotyczące możliwości odczytu (pobieranie plików - download) i/lub zapisu (wgrywanie plików - upload) w obrębie przypisanego katalogu oraz jego podkatalogów.
  Dynamiczne strony WWW - zgoda lub jej brak na obsługę dynamicznych stron WWW kierujących na katalog, do którego ma dostęp subkonto. Od tej opcji zależy również obsługa lub jej brak plików .htaccess umieszczonych w katalogach dostępnych dla subkonta. Dynamiczne strony WWW korzystają z takich języków skryptowych jak PHP, Python czy generowanych przez skrypty CGI. Statyczne strony WWW składają się wyłącznie z plików Html, Css, Javascript oraz plików graficznych czy animacji Flash.
  Uwaga: Bez względu na wartość tego ustawienia statyczne strony WWW będą zawsze obsługiwane pod warunkiem poprawnej konfiguracji domen w panelu.
  Uwaga: Zgoda na utrzymywanie dynamicznych stron WWW oznacza, iż ograniczenie subkonta do wybranego katalogu jest nieskuteczne i subkonto może uzyskać dostęp do wszystkich plików nadrzędnego konta FTP - również poza przyznanym katalogiem!

MySQL

 1. Modyfikacja
  Modyfikacja parametrów posiadanych baz danych.
  Nazwa bazy – nazwy posiadanych baz danych.
  Blokada - ustawienie umożliwiające tymczasowe wyłączenie działania bazy bez jej usuwania.
  Administrator - nazwa oraz hasło.
  Użytkownik – nazwa oraz hasło.
  phpMyAdmin - link do skryptu umożliwiającego pracę z bazą danych MySQL. Dzięki wizualnemu przedstawieniu danych, kolorowaniu składni zapytań SQL obsługa bazy danych jest wygodniejsza.
 2. Dodawanie
  Dodawanie baz danych.
  Proponowane uzupełnienie nazwy – automatyczna propozycja nazwy
  Nazwa bazy – pełna nazwa bazy.
  Nazwa użytkownika admin – informacja kto administruje bazą.
  Nazwa użytkownika zwykłego - hasło użytkownika.
  Hasło użytkownika admin – automatycznie wygenerowane hasło.
  Hasło użytkownika zwykłego - automatycznie wygenerowane hasło.
  Host – informacja na jakim serwerze znajduje się baza danych.
  Baza – nazwa bazy.
  Login – nazwa użytkownika.
  Hasło - hasło użytkownika.