Domeny internetowe

Informacje podstawowe

 1. Co to jest domena?
  Domena internetowa jest elementem adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie. Internetowa przestrzeń jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym jak i ze względu na położenie geograficzne.

  Domena zawiera w sobie nazwę hosta lub usługi oraz informację dotyczącą jego lokalizacji. Innymi słowy domena jest adresem internetowym dzięki, króremu można identyfikować i komunikować się z wybranymi firmami lub osobami.
 2. Jakie są rodzaje domen internetowych?
  Domeny globalne najwyższego poziomu:
  • com - organizacje handlowe
  • edu - uniwersytety i inne instytucje edukacyjne
  • gov - przedstawicielstwa rządowe
  • mil - organizacje militarne
  • net - ważniejsze centra wspomagające działanie sieci
  • int - organizacje międzynarodowe
  • org - inne organizacje
  Domeny narodowe:
  • np. pl - Polska, us - Stany Zjednoczone, es - Hiszpania, de - Niemcy, co.uk - Wielka Brytania itd.
  Domeny funkcjonalne:
  • np. com.pl, net.pl, org.pl itd.
  Domeny regionalne:
  • np. malopolska.pl, waw.pl, slask.pl itd.
  Domena europejska:
  • .eu
 3. Jakie są ograniczenia przy tworzeniu nazwy domeny?
  • Poprawna nazwa domeny powinna składać się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-".
  • Wyjątkiem są domeny polskie gdzie dopuszczone są znaki diakrytyczne (domeny IDN), czyli np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź.
  • Znak "-" nie może występować na początku, na końcu oraz jednocześnie na 3 i 4 pozycji nazwy domeny.
  • Maksymalna liczba znaków w nazwie domeny wynosi 63.
  • Minimalna liczba znaków dla domen polskich wynosi 1, domen globalnych 2-3 znaki, domen europejskich 2 znaki.
  • Niedozwolona jest rejestracja domen, które są nazwą usług sieciowych, np. ftp, http itd.
 4. Na jaki okres można rejestrować domeny?
  Domeny polskie i globalne można rejestrować na okres 1-10 lat, domeny europejskie .eu tylko na okres 1 roku.
 5. Jak zarejestrować nazwę domeny w ALTe.pl?
  Aby zarejestrować domenę należy przesłać do ALTe.pl poprawnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej. Następnym krokiem jest dokonanie płatności za rejestrowaną nazwę domeny w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W sytuacji gdy w określonym wyżej terminie ALTe.pl nie otrzyma opłaty abonamentowej za domenę, proces rejestracji domeny nie będzie dalej kontynuowany, a nazwa domeny stanie się dostępna dla innych wnioskodawców.
 6. Jakie dane powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny?
  • prawidłową nazwę domeny
  • imię i nazwisko wnioskodawcy lub pełną nazwę firmy
  • adres zamieszkania lub adres siedziby
  • adres korespondencyjny jeśli różni się od adresu zamieszkania bądź siedziby
  • NIP, REGON, a dla osób fizycznych PESEL
  • numer telefonu kontaktowego, aktualny adres e-mail
  • serwery nazw (serwery DNS)
 7. Jak długo trwa rejestracja nazwy domeny?
  Rejestracja domeny nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ALTe.pl. Domena zostanie niezwłocznie zarejestrowana (jeśli rejestr domeny umożliwia rejestrację w czasie rzeczywistym) w przypadku otrzymania przez ALTe.pl potwierdzenia dokonania wpłaty przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną (skan).
 8. Jak sprawdzić czy domena, którą chcę zarejestrować jest wolna?
  W celu sprawdzenia dostępności nazwy domeny należy skorzystać z wyszukiwarki:
  http://alte.pl/domeny/rejestracja
 9. Co to jest WHOIS?
  WHOIS jest ogólnodostępną bazą danych o domenach i ich abonentach. Dane WHOIS zawierają między innymi:
  • nazwę Abonenta
  • adres Abonenta
  • datę rejestracji, datę wygaśnięcia, datę ostatniej aktualizacji
  • serwery nazw (DNS), na których jest zaparkowana domena
  Dane, które są publikowane w WHOIS zależą od typu domeny oraz statusu prawnego Abonenta.
  • dla domen polskich uzyskamy dane Abonenta będącego firmą lub osobą ficzyczną, która wyraziła na to zgodę
  • dla domen globalnych uzyskamy dane Abonenta bez względu na jego status prawny
  • dla domen europejskich uzyskamy tylko dane Abonenta będącego firmą, dane osób fizycznych nie są publikowane
  Adresy internetowe WHOIS dla różnych typów domen:
 10. Kto to jest Abonent domeny?
  Abonent domeny, często zwany Dysponentem, to firma lub osoba fizyczna, która ma wyłączne prawo do rozporządzania zarejestrowaną dla niej nazwą domeny.
 11. Dane Abonenta potrzebne do rejestracji domeny.
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy
  • adres zamieszkania lub adres siedziby
  • adres korespondencyjny jeśli różni się od adresu zamieszkania bądź siedziby
  • NIP, REGON, a dla osób fizycznych PESEL
  • numer telefonu kontaktowego, aktualny adres e-mail
 12. Jakie są dane serwerów DNS ALTe.pl?
  Serwery DNS ALTe.pl są następujące:
  • ns1.alte.pl   IP: 195.182.14.1
  • ns2.alte.pl   IP: 194.48.216.1
  Jeśli w przypadku rejestracji domeny konieczne jest podanie danych podmiotu technicznego odpowiedzialnego za obsługę domeny (domeny rejestrowane w ALTe.pl mają automatycznie wypełnione te dane) to należy podać następujące dane:
  • Nazwa: Przedsiębiorstwo ALT
  • Osoba: Krzysztof Klich
  • Adres e-mail: dns@alte.pl
 13. Jak długo trwa propagacja domeny po zmianie delegacji?
  Propagacja (odświeżenie strefy DNS), w zależności od rodzaju domeny, może trwać od kilkunastu minut do nawet 48 godzin. Przed zmianą należy pamiętać, że system DNS restartowany jest co pewien ustalony czas (zmiana nie odbywa się w trybie rzeczywistym - online).

  Zmiany zaczynają być widoczne dopiero po restarcie systemu DNS, przykładowo w NASK serwery są aktualizowane co 15 minut w następujących przedziałach czasowych (bez względu na dzień tygodnia):
  1. 00:00 - 07:30
  2. 09:00 - 11:45
  3. 13:00 - 15:45
  4. 17:00 - 23:45

  Aby przyspieszyć zmiany lokalnie można spróbować:
  • zmienić swój adres IP (np. w przypadku neostrady zrestartować usługę),
  • zmienić lokalnie w komputerze używane adresy DNS,
  • wyczyścić pamięć podręczną DNS (cache) na komputerze lokalnym przez uruchomienie wiersza poleceń i wpisanie komendy: ipconfig /flushdns
  • wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (cache) na komputerze lokalnym,
  • wyłączyć i włączyć ponownie komputer.
  Jeśli te zabiegi nie pomogą, konieczne może być odczekanie kilku godzin do czasu pełnej propagacji nowych adresów DNS.
 14. Dlaczego nie widać strony internetowej po rejestracji domeny?
  Aby domena funkcjonowała poprawnie konieczne jest jej prawidłowe skonfigurowanie w panelu administracyjnym serwera oraz musi upłynąć właściwy czas pozwalający na rozpropagowanie się domeny w sieci.

  Najbardziej prawdopodobne przyczyny dla których strona nie jest widoczna to:
  • domena nie została dopisana do DNS alte.pl (panel administracyjny: Domeny / DNS),
  • domena nie została skonfigurowana w panelu administracyjnym (panel administracyjny: Domeny / dodawanie),
  • strona nie została właściwie wgrana na konto FTP (do katalogu: public_html),
  • nie upłynął właściwy czas pozwalający na rozpropagowanie sie domeny w sieci (24 godziny).

Domeny polskie

 1. Co to jest domena polska?
  Jest to domena z rozszerzeniem .pl wpisana do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadająca dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.
 2. Jakie są rodzaje domen polskich?
  Wyróżniamy następujące rodzaje domen polskich:
  • Domena polska najwyższego poziomu - pl
  • Domena funkcjonalna - np. com.pl, net.pl, org.pl
  • Domena regionalna - np. waw.pl, katowice.pl, malopolska.pl
 3. Co to jest domena IDN?
  Skrót IDN (ang. Internationalized Domain Name) określa domenę internetową, zawierającą diakrytyczne znaki narodowe charakterystyczne dla danego języka np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź.
 4. Co to jest DNT (ang. Domain Name Tasting)?
  Jest to możliwość czternastodniowego testowania nazwy domeny.
 5. Co to jest "opcja na domenę"?
  Jest to pierwszeństwo w rejestracji nazwy domeny, w przypadku gdy zostanie uwolniona do puli domen wolnych. Umowa na Opcję jest zawierana na okres 3 lat, a warunki świadczenia usługi określa regulamin http://www.dns.pl/opcje.html
 6. Czy dane abonenta domeny polskiej są publikowane w WHOIS?
  Publikacja danych abonenta zależy od jego statusu prawnego. Dane są publikowane jeśli abonentem jest firma lub osoba fizyczna, która wyraziła na to zgodę (domyślnie dane osoby fizycznej są zastrzeżone).
 7. Co oznaczają komunikaty bazy WHOIS?
  • Domena oczekuje w kolejce na rejestrację
   nazwa domeny została zgłoszona do rejestracji. W tym stanie nazwa domeny przebywa 14 dni.
  • Domena usunięta z kolejki
   nazwa domeny jest usuwana z kolejki do rejestracji. W tym stanie nazwa domeny przebywa 5 dni.
  • Domena po zakończeniu okresu rozliczeniowego
   zakończył się opłacony okres rozliczeniowy. W tym stanie nazwa domeny przebywa 15 dni.
  • Domena po rozwiązaniu umowy
   umowa na utrzymanie nazwy domeny została rozwiązana. W tym stanie nazwa domeny przebywa 5 dni.
  • Domena - trwa postępowanie wyjaśniające
   utrzymywanie nazwy domeny zostało wstrzymane do wyjaśnienia.
  • Domena podczas testów
   została wykupiona usługa o nazwie Domain Name Tasting (DNT). W tym stanie nazwa domeny przebywa 14 dni.
  • Domena po zakończeniu testów
   nazwa domeny jest uwalniana po zakończeniu testów. W tym stanie nazwa domeny przebywa 3 dni.
  źródło: dns.pl
 8. Na jak długi okres można zarejestrować domenę polską?
  Domenę polską można zarejestrować na okres od 1 roku do 10 lat.

Domeny globalne

 1. Co to jest domena globalna?
  Domena globalna to domena funkcjonalna, która nie jest utożsamiana z żadnym krajem czy regionem. Rejestrując domenę globalną, firma może w ten sposób podkreślić, że chce skierować swoją ofertę na rynki całego świata.
 2. Jakie są rodzaje domen globalnych?
  Do domen globalnych zaliczamy: com, net, org, info, biz, name, mobi
 3. Co to jest ICANN?
  ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów) to instytucja odpowiedzialna obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie. Adres internetowy: http://icann.org
 4. Czy domena globalna jest rezerwowana w momencie wysłania zgłoszenia o rejestracje?
  Nie. W przypadku rejestracji domen globlanych obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy".
 5. Czy dane abonenta domeny globalnej są publikowane w WHOIS?
  Dane abonenta są publikowane w WHOIS bez względu na jego status prawny.
 6. Na jak długi okres można zarejestrować domenę globalną?
  Domeny globalne można zarejestrować na okres od 1 roku do 10 lat.

Domeny europejskie

 1. Co to jest domena europejska?
  Jest to domena z rozszerzeniem .eu
 2. Kto może zarejestrować domenę europejską?
  Domenę europejską może zarejestrować każda osoba lub organizacja z siedzibą na terenie Unii Europejskiej.
 3. Co to jest EURid?
  Europejski Rejestr Nazw Domen Internetowych (European Registry of Internet Domain Names, EURid), który zarządza domeną internetową najwyższego poziomu .eu w ramach umowy z Komisją Europejską.
 4. Co oznacza, ze domena europejska znajduje się w okresie kwarantanny?
  Nazwa domeny .eu jest objęta kwarantanną ponieważ została usunięta na skutek:
  • Rezygnacji z korzystania z nazwy domeny
  • Braku wpłaty za odnowienie domeny w określonym przez rejestratora terminie
  • Nazwa domeny została wycofana przez EURid, ponieważ abonent nazwy domeny nie spełniał wymaganych kryteriów (wycofane nazwy domen nie mogą być reaktywowane)
  Kwarantanna trwa 40 dni. W tym czasie możliwe jest przywrócenie domeny za dodatkową opłatą (patrz http://alte.pl/domeny/cennik - opłaty za pozostałe usługi).
 5. Czy domena .eu jest rezerwowana w momencie wysłania zgłoszenia o rejestracje?
  Nie. W przypadku rejestracji domen europejskich .eu obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy".
 6. Czy dane abonenta domeny europejskiej są publikowane w WHOIS?
  Dane są publikowane w WHOIS jeśli abonentem domeny jest firma. W przypadku osób fizycznych publikowany jest tylko adres e-mail.
 7. Na jak długi okres można zarejestrować domenę europejską?
  Zarówno rejestracji, jak i przedłużenia nazwy domeny .eu można dokonać tylko na okres 1 roku.

Domeny narodowe

 1. Jakie domeny narodowe można zarejestrować w ALTe.pl?
  Aktualna lista domen narodowych, które można zarejestrować w ALTe.pl, jest dostępna w cenniku - http://alte.pl/domeny/cennik
 2. Jakie domeny narodowe można transferować do ALTe.pl?
  Do ALTe.pl można transferować następujące domeny narodowe:
  .be, .cc, .cn, .co.uk, .cz, .de, .us

  Procedura transferu każdej z w/w domen jest inna, a szczegółów udziela BOK ALTe.pl.
 3. Co to jest i do czego służy ISP TAG domeny co.uk?
  ISP TAG identyfikuje rejestratora domeny .co.uk, a jego zmiana jest równoznaczna z transferem domeny. Zmiany ISP TAG dokonuje obecny rejestrator. ISP TAG domen utrzymywanych w ALTe.pl to KEY-SYSTEMS-DE
 4. Jak zmienić dane Abonenta domeny rosyjskiej .ru?
  W celu przeprowadzenia cesji domeny .ru, wymagane jest wypełnienie następujących dokumentów:
  Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
  Regional Network Information Center (RU-CENTER)
  123182, Moscow
  Kurchatov square, 1
  Russia
  Więcej informacji pod adresem: http://www.nic.ru/dns/docs/en/dom_red.html
 5. Czy rejestrując domenę .de trzeba spełnić dodatkowe warunki?
  Kontakt administracyjny dla domeny musi być zlokalizowany na terenie Niemiec (ALTe.pl taki kontakt zapewnia) oraz domena powinna być wpisana do DNS usługodawcy hostingowego.

Transfer domen

 1. Co to jest AuthInfo/AuthCode?
  AuthInfo (domeny polskie) i AuthCode (domeny globlane) to kody jednoznacznie autoryzujące domenę, które są wymagane do przeprowadzenia transferu (zmiany rejestratora).
 2. Jak otrzymać AuthInfo/AuthCode dla domeny zarejestrowanej w ALTe.pl?
  Kod AuthInfo/AuthCode jest wydawany na wniosek abonenta domeny. W celu uzyskania kodu AuthInfo/AuthCode należy wypełnić dokument http://alte.pl/pdf/authinfo.pdf, a następnie wysłać go do ALTe.pl faxem, drogą elektroniczną (np. skan) lub pocztą. Czas oczekiwania na wydanie kodu wynosi do 2 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku.
 3. Jak dokonać transferu domeny polskiej do ALTe.pl z NASK?
  Zgłoszenia transferu domeny z NASK do ALTe.pl należy dokonać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej (http://alte.pl/domeny/transfer) lub z panelu administracyjnego. Transfer domen z NASK nie wymaga podania kodu Authinfo.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NASK, na adres e-mail podany we wniosku zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia transferu. Brak potwierdzenia w ciągu 5 dni jest jednoznaczny z rezygnacją z transferu.

  Transfer domen .pl jest bezpłatny, a okres rozliczeniowy nie ulega zmianie.
 4. Jak dokonać transferu domeny polskiej do ALTe.pl od innego partnera NASK?
  Zgłoszenia transferu domeny od partnera NASK do ALTe.pl należy dokonać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej (http://alte.pl/domeny/transfer) lub z panelu administracyjnego. Transfer domen .pl od innego partnera NASK wymaga podania kodu Authinfo, po który należy zwrócić się do obecnego rejestratora domeny.

  Po dokonaniu zgłoszenia transfer domeny jest automatycznie inicjowany, a na adres e-mail abonenta zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia transferu. Brak potwierdzenia w ciągu 5 dni jest jednoznaczny z rezygnacją z transferu.

  Przed zgłoszeniem transferu należy upewnić się u obecnego rejestratora jaki adres e-mail jest przypisany do domeny i ewentualnie dokonać jego aktualizacji. Jeżeli transfer został zainicjowany, a wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer została wysłana na nieaktualny adres e-mail to należy anulować procedurę transferu, dokonać zmiany adresu e-mail u obecnego rejestratora i zainicjować transfer ponownie.

  Transfer domen .pl jest bezpłatny, a okres rozliczeniowy nie ulega zmianie.
 5. Jak dokonać transferu domeny globalnej do ALTe.pl?
  Zgłoszenia transferu domeny globalnej do ALTe.pl należy dokonać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej (http://alte.pl/domeny/transfer) lub z panelu administracyjnego. Transfer domen globalnych wymaga podania kodu AuthCode, po który należy zwrócić się do obecnego rejestratora domeny.

  Po dokonaniu zgłoszenia transferu należy wnieść opłatę abonametową zgodnie z cennikiem usług (http://alte.pl/domeny/cennik). Transfer domeny zostanie zainicjowany w ciągu 72 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie ALTe.pl. Transfer wymaga potwierdznia w termine 5 dni od chwili zainicjowania. Na adres e-mail administratora (administrative contact, admin-c), który widnieje w WHOIS, zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer.

  Przed zgłoszeniem transferu należy upewnić się u obecnego rejestratora jaki adres e-mail jest przypisany do kontaktu administracyjnego i ewentualnie dokonać jego aktualizacji. Jeżeli transfer został zainicjowany, a wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer została wysłana na nieaktualny adres e-mail to należy anulować procedurę transferu, dokonać zmiany adresu e-mail u obecnego rejestratora i zainicjować transfer ponownie.

  Transfer jest płatny, a po jego zakończeniu domeny są przedłużane o 1 rok.
 6. Jak dokonać transferu domeny europejskiej do ALTe.pl?
  Zgłoszenia transferu domeny europejskiej do ALTe.pl należy dokonać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej http://alte.pl/domeny/transfer) lub z panelu administracyjnego. Transfer domen .eu nie wymaga podania kodu AuthInfo.

  Po dokonaniu zgłoszenia transferu należy wnieść opłatę abonametową zgodnie z cennikiem usług (http://alte.pl/domeny/cennik). Transfer domeny zostanie zainicjowany w ciągu 72 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie ALTe.pl. Transfer wymaga potwierdznia w termine 14 dni od chwili zainicjowania. Na adres e-mail abonenta, który widnieje w WHOIS (http://www.whois.eu), zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer.

  Przed zgłoszeniem transferu należy upewnić się u obecnego rejestratora jaki adres e-mail jest przypisany do abonenta i ewentualnie dokonać jego aktualizacji. Jeżeli transfer został zainicjowany, a wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer została wysłana na nieaktualny adres e-mail to należy anulować procedurę transferu, dokonać zmiany adresu e-mail u obecnego rejestratora i zainicjować transfer ponownie.

  Transfer jest płatny, a po jego zakończeniu domena jest ważna przez 1 rok.
 7. Kiedy można dokonać transferu domeny?
  W zależności od rodzaju domeny i rejestratora, transferu można dokonać:
  • w przypadku transferu domeny .pl z NASK nie wcześniej niż 5 dni po rejestracji lub transferze i nie później niż 24 dni przed wygaśnięciem,
  • w przypadku transferu domeny .pl od Partnera NASK nie wcześniej niż 5 dni po rejestracji, transferze lub odnowieniu i nie później niż 6 dni przed wygaśnięciem,
  • w przypadku domen globalnych (com, net, org, info, biz, name) transferu można dokonać najwcześniej 60 dni od daty rejestracji.
  Transferu domeny .pl od Partnera NASK można również dokonać na domenie wygasłej. W celu przeprowadzenia transferu z jednoczesnym odnowieniem należy skontaktować się z BOK ALTe.pl.
 8. Jak długo trwa transfer domeny?
  Transfer domeny może trwać od 1 do 14 dni w zależności od rodzaju domeny i procedury transferu.
 9. Czy transfer domeny jest płatny?
  Transfer domen polskich jest bezpłatny. Opłata za transfer jest pobierana w przypadku domen globalnych, europejskich i niektórych narodowych (.de, .be), ponieważ wiąże się to ze zmianą okresu rozliczeniowego.

Zarządzanie domenami

 1. Jak zmienić delegację (serwery DNS) domeny?
  Zmiany delegacji można dokonać w nastepujący sposób:
  • w panelu administracyjnym w edycji domeny ("wszystkie domeny" -> klikamy w nazwę domeny) lub przez mechanizm masowej zmiany ("wszystkie domeny" -> zaznaczenie checkbox'ów przy domenach i wybranie z listy rozwijanej "zmień delegację")
  • wysyłając faksem wniosek o zmianę delegacji - http://alte.pl/pdf/zmiana_delegacji.pdf
  • wysyłając dyspozycję z autoryzowanego adresu e-mail
  Przed zmianą delegacji należy zgłosić nazwę domeny nowemu usługodawcy w celu dopisania jej do DNS. Bez tego zmiana delegacji nie będzie możliwa, a system zwróci komunikat z błędem np. "host nie jest skonfigurowany dla domeny" .
 2. Jak przekierować domenę na URL?
  W celu przekierowania domeny na adres URL należy wykonać następujące kroki:
  • zalogować się do panelu administracyjnego
  • jeśli domena jest wydelegowana na serwery DNS ALTe.pl (ns1.alte.pl, ns2.alte.pl), to należy przejść do zakładki "wszystkie domeny" i kliknąć w nazwę domeny, dla której będzie wykonywana operacja. Następnie na górze strony z listy rozwijanej wybrać "Przekierowanie na IP/URL" -> zaznaczyć opcję "Skierowanie domeny na adres URL" i wprowadzić wymagane dane.
  • jeśli domena nie jest wydelegowana na serwery DNS ALTe.pl (ns1.alte.pl, ns2.alte.pl), to należy przejść do zakładki DNS -> "Lista domen" i kliknąć "Dodaj domenę". W formularzu należy podać nazwę domeny bez przedrostka WWW oraz adres IP 195.182.14.106, pozostawiająć resztę pól bez zmian. Następnie należy zmienić delegację domeny. W tym celu trzeba przejść do zakładki "wszystkie domeny" i kliknąć nazwę domeny, którą wcześniej dopisano do DNS. Kontynuując, w "Metryczce domeny" przy pozycji Serwery DNS, klikamy "zmień". W formularzu należy wpisać dwa serwery DNS: ns1.alte.pl, ns2.alte.pl. Po zmianie delegacji postępować jak w punkcie wyżej.

  Przekierowanie na adres URL może wymagać propagacji, która trwa do 48 godzin.
 3. Jak przekierować domenę na IP?
  W celu przekierowania domeny na adres IP należy wykonać następujące kroki:
  • zalogować się do panelu administracyjnego
  • jeśli domena jest wydelegowana na serwery DNS ALTe.pl (ns1.alte.pl, ns2.alte.pl), to należy przejść do zakładki "wszystkie domeny" i kliknąć w nazwę domeny, dla której będzie wykonywana operacja. Następnie z listy rozwijanej wybrać "Przekierowania na IP/URL" -> zaznaczyć opcje "Skierowanie domeny na adres IP" i wprowadzić docelowy adres IP.
  • jeśli domena nie jest wydelegowana na serwery DNS ALTe.pl (ns1.alte.pl, ns2.alte.pl), to należy przejść do zakładki DNS -> "Lista domen" i kliknąć "Dodaj domenę". W formularzu należy podać nazwę domeny bez przedrostka WWW oraz adres IP na który domena powinna być delegowana, pozostawiająć resztę pól bez zmian. Następnie należy zmienić delegację domeny. W tym celu trzeba przejść do zakładki "wszystkie domeny" i kliknąć nazwę domeny, którą wcześniej dopisano do DNS. Kontynuując, w "Metryczce domeny" przy pozycji Serwery DNS, klikamy "zmień". W formularzu należy wpisać dwa serwery DNS: ns1.alte.pl, ns2.alte.pl.

  Przekierowanie na adres IP wymaga propagacji, która trwa do 48 godzin.

  UWAGA: W przypadku, gdy domena jest wydelegowana na serwery DNS ALTe.pl skorzystanie z opcji wszystkie domeny" -> "Przekierowania na IP/URL" -> "Skierowanie domeny na adres IP" spowoduje wydelegowanie wszystkich rekordów (w tym rekordów poczty MX) na podany adres IP. Jeśli zmiany wymaga tylko adres IP rekordu A, to należy go zmienić w DNS -> "Lista domen" -> kliknąć w nazwę domeny, dla której bedzie dokonywana zmiana -> zmienić IP dla domeny/subdomen gdzie TYP = A.
 4. Jak dokonać przedłużenia ważności domeny?
  ALTe.pl wysyła do klienta (na kontaktowy adres e-mail) informację o zbliżającym się końcu okresu rozliczeniowego dla domeny wraz z fakturą proforma na co najmniej 21 dni przed wygaśnięciem domeny. Klient powinien wnieść opłatę za przedłużenie domeny na podstawie przesłanej faktury proforma w terminie 10 dni od jej otrzymania.

  Opłacenie domeny po dacie wygaśnięcia może spowodować konieczność poniesienia dodatkowych kosztów (np. opłat za przywrócenie usuniętej domeny, różnych opłat administracyjnych).
 5. Jak zmienić nazwę i dane Abonenta domeny?
  Zmiana Abonenta lub danych Abonenta wiąże się z koniecznością wygenerowania odpowiedniego wniosku. Więcej informacji w dziale "Cesje domen".

Cesje domen

 1. Co to jest cesja praw do domeny?
  Cesja to inaczej zmiana Abonenta domeny. Nowy Abonent nabywa wyłączne prawa do dysponowania nazwą domeny.
 2. Jak przeprowadzić cesję domeny polskiej?
  W celu przeprowadzenia cesji Abonent domeny powinien:
  • zalogować sie do panelu administracyjnego
  • jeśli cesja dotyczy jednej domeny, to należy przejść do zakładki "wszystkie domeny" i kliknąć w nazwę domeny, dla której chcemy dokonać cesji. Następnie w metryczce domeny przy Abonencie należy kliknąć "Zmień". Wprowadzenie i zatwierdzenie nowych danych Abonenta, spowoduje wygenerowanie wniosku cesji.
  • jeśli cesja dotyczy wielu domen, to należy przejść do zakładki "wszystkie domeny" i zaznaczyć checkbox'y przy domenach, dla których chcemy dokonać cesji. Następnie z listy rozwijanej pod tabelką należy wybrać "Zmień abonenta". W kolejnym kroku możemy wykorzystać już istniejące dane, wybierając kontakt z listy rozwijanej lub utworzyć nowy przez wypełnienie formularza. Zatwierdzenie zmian spowoduje wygenerowanie wniosku(ów) cesji.
  Wygenerowany dokument cesji jest wysyłany na adres e-mail obecnego Abonenta domeny i jest do wglądu w zakładce "Wnioski zmiany danych". Wniosek cesji powinien zostać podpisany przez obie strony i dostarczony do ALTe.pl (faxem, zeskanowany drogą poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną). ALTe.pl dokona zmiany danych abonenta po wcześniejszej weryfikacji wniosku, w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania.
 3. Jak przeprowadzić cesję domeny globalnej?
  W celu przeprowadzenia cesji abonent domeny powinien:
  • zalogować sie do panelu administracyjnego
  • jeśli cesja dotyczy jednej domeny, to należy przejść do zakładki "wszystkie domeny" i kliknąć w nazwę domeny, dla której chcemy dokonać cesji. Następnie w metryczce domeny przy Abonencie należy kliknąć "Zmień".
  • jeśli cesja dotyczy wielu domen, to należy przejść do zakładki "wszystkie domeny" i zaznaczyć checkbox'y przy domenach, dla których chcemy dokonać cesji. Następnie z listy rozwijanej pod tabelką należy wybrać "Zmień abonenta". W kolejnym kroku możemy wykorzystać już istniejące dane, wybierając kontakt z listy rozwijanej lub utworzyć nowy przez wypełnienie formularza.
  Zmiana danych abonenta dla domen globalnych nie wymaga przesłania do ALTe.pl wniosku cesji - zmiana Abonenta jest dokonywana bezpośrednio w panelu administracyjnym.
 4. Jak przeprowadzić cesję domeny europejskiej?
  ...

Panel administracyjny

 1. W jaki sposób można zalogować sie do panelu administracyjnego?
  Do panelu administracyjnego domeny należy logować się ze strony https://domeny.alte.pl, podając login (nazwę domeny bez przedrostka www) i hasło.
 2. Co zrobić jeśli nie pamiętam hasła do panelu administracyjnego?
  W przypadku, gdy klient zapomniał login lub hasło, to powinien skorzystać z opcji przypomnienia dostępnej na stronie https://domeny.alte.pl.
  Właściciel konta lub Abonent domeny może również przesłać wniosek o udostępnienie danych dostępowych w formie pisemnej. Wniosek do pobrania: http://alte.pl/pdf/dane_dostepowe_domena.pdf
 3. Jakie operacje na domenie można wykonać w panelu administracyjnym?
  Panel administracyjny domen umożliwia wykonanie m.in. następujących operacji na domenie:
  • rejestracja nowych domen (wiele domen jednocześnie, bez podawania danych Abonenta
   i danych billingowych),
  • zmiana delegacji domeny,
  • zmiana danych billingowych Abonenta domeny,
  • bezpłatne skierowanie domeny na IP lub URL,
  • wygenerowanie wniosku aktualizacji danych Abonenta,
  • wygenerowanie wniosku cesji.
 4. Opis poszczególnych zakładek w panelu administracyjnym.
  • MOJE DANE
  • a) Moje dane - dane do faktury VAT,
   b) Zmień hasło - zmiana hasła dostępowego do panelu administracyjnego,
   c) Wnioski cesji - lista aktualizacji danych Abonentów i wnioski cesji.
  • TRANSFER DOMEN
  • a) Zgłoszenie do transferu - zgłoszenie domeny do transferu,
   b) Oczekujące - lista domen zgłoszonych do transferu, których transfer nie został zainicjowany, możliwość inicjowania transferów domen globalnych i .eu,
   c) Niepotwierdzone - lista domen, dla których zainicjowano transfer i wymagają potwierdzenia,
   d) Wykonane - lista wykonanych transferów do ALTe.pl,
   e) Wygasłe - lista transferów, które nie zostały wykonane i wygasły,
   f) Wnioski transferowe - lista wygenerowanych wnioskow transferowych z NASK, możliwość wydrukowania pełnomocnictwa, udzielanego ALTe.pl, dla transferowanej domeny z NASK.
  • DOMENY
  • REZERWACJE
   a) Zgłoszenie do rejestracji - zgłoszenie domeny do rejestracji, w przypadku domen .pl również jej rezerwacja,
   b) Wszystkie - lista domen zgłoszonych do rejestracji/zarezerwowanych, które oczekują na rejestrację,
   c) Wygasające 11-14 dni - lista domen, których okres rezerwacji kończy się w ciągu 3 dni.
   ZAREJESTROWANE
   a) Wszystkie domeny - lista wszystkich, zarejestrowanych domen na koncie Klienta, możliwość edycji (zmiana DNS, zmiana Abonenta, skierowanie na IP/URL),
   b) Wygasające 21-0 dni - lista domen, których okres ważności kończy się w ciągu 21 dni,
   c) Wygasłe - lista domen, które wygasły, zostały wytransferowane poza ALTe.pl lub Klient z nich zrezygnował.
  • PŁATNOŚCI
   a) Cenniki - lista oferowanych rozszerzeń wraz z aktualnym cennikiem,
   b) Faktury zakupu - lista faktur proforma wystawionych przez ALTe.pl dla Klienta, możliwość podglądu, wysłania na e-mail i wydruku.
  • DNS
   a) Lista domen - lista domen dopisanych do DNS alte.pl,
   b) Dodaj domenę - możliwość dopisania domeny do DNS alte.pl,
   c) Importuj domenę - możliwość importu pliku strefy, uzyskanie dostępu do konfiguracji DNS dla domen już skonfigurowanych na serwerach DNS.
  • KONFIGURACJA
  • a) Historia operacji - historia operacji wykonanych na domenach Partnera, kontaktach WHOIS i klientach.

Faktury i płatności

 1. Jak zaktualizować dane do faktury?
  W celu uaktualnienia danych do faktury VAT należy:
  • zalogować się do Panelu Administracyjnego
  • przejść do zakładki "Moje Dane", wpisać prawidłowe dane
  • zatwierdzić zmiany przez kliknięcie w przycisk "Zapisz zmiany"
  lub przesłać dyspozycję zmiany danych do faktury VAT w formie pisemnej faksem na numer 22 349 90 30 lub e-mailem na adres finanse@alte.pl
 2. Jak mogę opłacić zamówione domeny/usługi?
  Zamówione usługi należy opłacić w formie przelewu na rachunek bankowy ALTe.pl.
 3. Na jaki rachunek bankowy należy dokonać przelewu?
  Przedsiębiorstwo ALT
  ul. Jagiellońska 46
  33-300 Nowy Sącz

  BRE Bank SA Wydział Bankowości Elektronicznej mBank
  46 1140 2004 0000 3502 3171 6770

  SWIFT: BREXPLPWMBK
  IBAN: PL46114020040000350231716770
 4. Jak należy zatytułować przelew na rachunek ALTe.pl?
  W tytule przelewu należy podać nazwę domeny lub numer faktury proforma, na podstawie której jest dokonywana opłata.
 5. Czy można opłacić wiele domen jednocześnie?
  Tak. Wszystkie nazwy domen bądź numery faktur proforma powinny zostać podane w tytule przelewu.
 6. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy otrzymam fakturę VAT?
  Tak, faktury VAT wystawiamy również dla osób fizycznych.
 7. Czy można wystawić fakturę VAT na dane Abonenta domeny?
  Tylko jeśli dane Abonenta domeny są takie same jak dane billingowe (zakładka "Moje dane") konta.