Regulamin promocji

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej dalej ofertą promocyjną lub promocją, jest Krzysztof K. Klich, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Przedsiębiorstwo ALT Krzysztof K. Klich" z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 46, 33-300 Nowy Sącz, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Nowym Sączu pod numerem 5099, świadczący Usługi internetowe na rzecz Klientów, będący wydawcą Regulaminu.
2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług hostingowych dostępnego na stronie www.alte.pl/serwery/regulamin.
3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora promocji oraz na stronie internetowej alte.pl.
4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla partnerów handlowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość. 

§ 2. Oferta promocyjna

1. Zakup usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.
3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
4. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają zakupu usług, których dotyczy oferta i którzy zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3. Czas trwania promocji

1. Oferta promocyjna trwa od 1 pażdziernika 2011 r. do odwołania.
2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.
3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

§ 4. Uczestnicy

1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową:
a) dokonają w okresie trwania promocji zamówienia serwera WWW typu Primus lub Primus-SQL i opcjonalnie jednej domeny .pl, funkcjonalnej lub regionalnej (znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK),
b) dokonają w okresie trwania promocji zamówienia serwera WWW typu Medius i opcjonalnie maksymalnie dwóch domen .pl, funkcjonalnych lub regionalnych (znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK),
c) dokonają w okresie trwania promocji zamówienia serwera WWW typu Magnus i opcjonalnie maksymalnie trzech domen .pl, funkcjonalnych lub regionalnych (znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK),
d) w chwili składania zamówienia prawidłowo wypełnią pole formularza "Nazwy domen polskich w promocji",
e) w momencie rozpoczęcia oferty promocyjnej nie posiadały i nie użytkowały kont, których typ jest objęty niniejszą ofertą,
f) dokonają terminowej płatności abonamentu rocznego za zamówione konto, nie później jednak jak do 7 dnia od zakończenia oferty promocyjnej, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania,
g) dokonają płatności za wszystkie zgłoszone do rejestracji usługi łącznie (jedną płatnością).
2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.
3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba która zawarła taką umowę.
4. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§ 5. Opis oferty promocyjnej

1. W trakcie trwania oferty promocyjnej rejestrujący nowy serwer typu Primus, Primus-SQL, Medius lub Magnus wraz z  domenami, wskazują w trakcie składania zamówienia chęć udziału w promocji.
2. Koszt usług oferowanych w ofercie promocyjnej oraz ceny standardowe zawarte są w poniższej tabeli:
Typ serwera Cena standardowa netto Cena promocyjna netto
Primus 100 zł 75 zł
Primus-SQL 150 zł 112,50 zł
Medius 200 zł 150 zł
Magnus 300 zł 225 zł
Typ domeny Cena standardowa netto Cena promocyjna netto
.pl 12 zł 1 zł
funkcjonalna (np. .com.pl) 10 zł 1 zł
regionalna (np. .waw.pl) 3 zł 1 zł
3. Dokonanie płatności abonamentu rocznego za zamówione usługi w terminie jest warunkiem uzyskania przez uczestnika promocji zniżki w abonamencie za domenę do wysokości określonej w niniejszym regulaminie.
4. Oferta promocyjna dotyczy wyłącznie serwerów typu Primus, Primus-SQL, Medius i Magnus oraz domen .pl, funkcjonalnych lub regionalnych (znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK):
a) zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
b) które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych,
c) opłaconych jednorazowo na okres roku.
5. Do jednego serwera Primus lub Primus-SQL rejestrowanego w ramach promocji można zarejestrować maksymalnie jedną domenę polską w cenie promocyjnej określonej powyżej.
6. Do jednego serwera Medius rejestrowanego w ramach promocji można zarejestrować maksymalnie dwie domeny polskie w cenie promocyjnej określonej powyżej.
7. Do jednego serwera Magnus rejestrowanego w ramach promocji można zarejestrować maksymalnie trzy domeny polskie w cenie promocyjnej określonej powyżej.
8. Rejestracji domen na warunkach promocyjnych można dokonać jedynie w momencie rejestracji serwera poprzez wpisanie ich nazw w polu formularza "Nazwy domen polskich w promocji". W późniejszym okresie promocyjna rejestracja domen będzie niemożliwa.
9. Prolongata ważności serwerów i domen zarejestrowanych w ramach oferty promocyjnej, po upływie abonamentu rocznego odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora, za wyjątkiem usług odnawianych przez podmioty posiadające status partnera handlowego i podpisaną stosowną umowę z Organizatorem. W tym ostatnim przypadku prolongata ważności domen, jak i wysokość kolejnej opłaty rocznej za serwer, odbywa się przy uwzględnieniu zniżki (upustu) przyznanej takiemu uczestnikowi.
10. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usług hostingowych dostępnego na stronie www.alte.pl/serwery/regulamin oraz Regulaminie świadczenia usług rejestracji nazw domen dostępnego na stronie www.alte.pl/domeny/regulamin.
11. Zniżka otrzymana w ramach oferty promocyjnej nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
12. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez uczestnika promocji przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić  Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.
13. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach oferty promocyjnej do innego usługodawcy przed upływem rocznego abonamentu, dysponent domeny zobowiązuje się do jej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora.  Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, za które nie ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, ponadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.

Wersja dokumentu do druku: Regulamin promocji