Regulamin świadczenia Usług rejestracji nazw domen


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Podstawą korzystania z usług Przedsiębiorstwa ALT Krzysztof K. Klich z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 46 w Nowym Sączu zwanego dalej Usługodawcą, Operatorem lub ALTe.pl jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz z dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a Przedsiębiorstwem ALT Krzysztof K. Klich oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.
 2. Zgłoszenie domeny do rejestracji u Operatora jest równoznaczne z zawarciem umowy i z akceptacją niniejszego Regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z usług ALTe.pl niezależnie od tego, czy korzystają oni z usług Operatora bezpośrednio, czy też przez podmioty współpracujące.
 3. Opis użytych w Regulaminie pojęć:
  a) domena internetowa - ciąg znaków dostępnych do rejestracji w ramach usług świadczonych przez danego rejestratora z rozszerzeniem przez niego udostępnianym,
  b) rejestrator - podmiot odpowiedzialny za rejestrację domen, zarządzający plikiem strefy dla niej (np. NASK, Verisign, EURid),
  c) NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, rejestrator domen w strefie .pl (.pl, domeny funkcjonalne np.com.pl, domeny regionalne np.waw.pl),
  d) Dinfo SI - bezpośredni Partner NASK w zakresie rejestracji domen internetowych w strefie .pl, obsługujący w tym zakresie dużych dostawców usług hostingowych,
  e) Key-Systems GmbH - rejestrator domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz) oraz krajowych (.ac (Wyspa Wniebowstąpienia), .at (Austria), .be (Belgia), .cc (Wyspy Kokosowe), .cn, org.cn, .net.cn, .com.cn (Chiny), .co (Kolumbia), .co.uk (Wielka Brytania), .cz (Czechy), .de (Niemcy), .es (Hiszpania), .fm (Mikronezja), .gd (Grenada), .in (Indie), .it (Włochy), .jp (Japonia), .ms (Monserrat), .nl (Holandia), .ru (Rosja), .sc (Seszele), .se (Szwecja), .tc (Turks and Caicoas Islands), .tv (Tuvalu), .tw (Tajwan), .us (USA), .vg (British Virgin Islands)),
  f) Onlinenic - rejestrator domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz),
  g) Verisign Inc. - podmiot prowadzący rejestr domen globalnych (.com, .net, .tv, .cc, .name, .jobs, .edu, .gov),
  h) EURid - podmiot prowadzący rejestr domen europejskich (.eu),
  i) rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny w odpowiednim dla niej pliku strefy wraz z przypisanymi do niej adresami nameserverów,
  j) Abonent - właściciel domeny, podmiot na rzecz którego domena jest rejestrowana,
  k) Klient - podmiot zgłaszający nazwę domeny do rejestracji w imieniu Abonenta, któremu ALTe.pl będzie wystawiać faktury za rejestrację i utrzymanie zgłaszanej domeny, Klient może być jednocześnie Abonentem,
  l) Whois - baza danych dostępna przez WWW umożliwiająca sprawdzenie danych Abonenta domeny.
 4. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury ALTe.pl zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich.
 5. Na życzenie Usługobiorcy może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy Regulamin.
 6. ALTe.pl zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Klienta oraz Abonenta niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy, które Abonent/Klient zobowiązuje się podać zgodnie z prawdą:
  a) nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  b) numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych,
  c) numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  d) adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności,
  e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności,
  f) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,
  g) adresy elektroniczne Usługobiorcy,
  h) imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  i) numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
  Zarówno Klient jak i Abonent ma prawo wglądu i zmiany wszystkich ww. danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu, jak i rozliczeniu usługi. Jednocześnie zobowiązuje się Klienta do zapewnienia Abonentowi takiej możliwości.
  Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta/Abonenta.
 8. ALTe.pl na podstawie obowiązujących umów ma prawo przekazać dane poniżej wymienionym podmiotom w celu wykonania usługi:
  a) Dinfo SI (Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała), dane dotyczące zarówno domen w strefie .pl, domen europejskich .eu, domen krajowych jak i domen globalnych - bezpośredni Partner NASK, Key-Systems GmbH, Onlinenic oraz EURid,
  b) NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa), dane dotyczące wyłącznie domen w strefie .pl,
  c) Key-Systems GmbH (Prager Ring 4-12, 66482 Zweibruecken, Germany), dane dotyczące domen globalnych, domen europejskich oraz krajowych oprócz .pl,
  d) Onlinenic (OnlineNIC INC, 36 Newell St., San Francisco, CA 94133, USA), dane dotyczące wyłącznie domen globalnych,
  e) Verisign Inc. (12061 Bluemont Way, Reston, VA 20190, USA), dane dotyczące wyłącznie domen globalnych,
  f) EURid (Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgium), dane dotyczące wyłącznie domen europejskich.
  Klient składając wniosek o rejestrację domeny dla Abonenta oświadcza, że przekazał informacje o przechowywanych danych przez ALTe.pl oraz prawie Klienta do wglądu oraz ich zmiany. ALTe.pl zobowiązuje się jednocześnie do poufności podanych przez Abonenta danych na podstawie zawartej umowy z Dinfo SI.
 9. Rejestracja domeny odbywa się na podstawie:
  a) zgłoszenia jej nazwy wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi Abonenta ze strony internetowej www.alte.pl,
  b) pełnomocnictwa udzielonego przez Abonenta domeny do reprezentowania go przed NASK przez Dinfo SI (w przypadku, gdy Klient rejestruję domenę na rzecz innego Abonenta odpowiedzialny jest za udzielenie Dinfo SI pełnomocnictwa przez Abonenta),
  c) dokonanej wpłaty.
  ALTe.pl na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zawiera umowę z odpowiednim rejestratorem domen. Klient ma prawo do rezygnacji z rejestracji zgłoszonej domeny w terminie 14 dni od jej zgłoszenia pod warunkiem, że nie została ona jeszcze zarejestrowana przez ALTe.pl u właściwego rejestratora. W takim przypadku dokonana wpłata jest zwracana w całości na konto Klienta.
  Klient jednocześnie upoważnia ALTe.pl do automatycznej rejestracji domeny po odnotowaniu wpłaty (w przypadku rezygnacji z rejestracji lub przedłużenia domeny, o dokonaniu wpłaty Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania ALTe.pl).

§ 2. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen w strefie .pl

 1. Zgłoszenie i rezerwacja.
  Rejestracja domen w strefie .pl odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy ALTe.pl, a Dinfo SI (podmiot bezpośrednio współpracujący z NASK). W przypadku rejestracji domen w strefie .pl dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen przez NASK dostępny na stronie www.dns.pl
  http://www.dns.pl/regulamin.html
  Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.alte.pl. Domena zgłoszona do rejestracji jest automatycznie rezerwowana na okres 14 dni przez system NASK. ALTe.pl zobowiązuje się do rejestracji wyłącznie domen, które w tym okresie zostaną opłacone. W przypadku upływu okresu 14 dni rezerwacji, należy dokonać ponownego zgłoszenia domeny ze strony www.alte.pl (Uwaga: po 14 dniowym okresie rezerwacji domeny, jest ona blokowana przez NASK na wybrany losowo okres kilku dni, kolejnej rezerwacji można dokonać dopiero po tym okresie).
 2. Rejestracja.
  Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony www.alte.pl, przechowywane są przez system ALTe.pl przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie ALTe.pl. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT.
  ALTe.pl może odmówić rejestracji domeny, co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy, jeśli:
  a) opłata za domenę nie wpłynie na konto ALTe.pl w ciągu 14 dni,
  b) Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane (w celu ich potwierdzenia ALTe.pl zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności),
  c) domena jest już zarejestrowana,
  d) Abonent nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację domeny,
  e) NASK odmówi rejestracji zgłoszonej domeny.
  Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem:
  a) danych osoby fizycznej wyłącznie za jej zgodą w ogólnodostępnej bazie Whois NASK (wybór
  w czasie rejestracji domeny),
  b) danych firmy lub innego podmiotu, w każdym przypadku, w ogólnodostępnej bazie Whois NASK. Abonent zgłaszając domenę ze strony www.alte.pl, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie Swoich danych w bazie Whois NASK (w przypadku osób fizycznych należy zaznaczyć odpowiednie pole jeśli tej zgody Abonent nie wyraża).
 3. Znaki narodowe.
  ALTe.pl rejestruje domeny z polskimi znakami diakrytycznymi zgodnie ze standardem ACE-IDN. Oznacza on domenę rozpoczynającą się od znaków "xn--", przygotowaną zgodnie ze standardem Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA), opisanym w dokumentach RFC 3490 (dostępny pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC 3491 (dostępny pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt), RFC 3492 (dostępny pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc3493.txt) oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez NASK (dostepnymi pod adresem http://www.dns.pl/IDN/rejestracja_domen_idn.txt).
  Jednocześnie informujemy, że przedmiotem umowy z ALTe.pl jest nazwa domenowa w ASCII z prefiksem "xn--" a nie jej postać Unikodowa. Abonent wyraża również zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną w przypadku przyjęcia na świecie, jako standard innej postaci IDN.
 4. Zmiana danych Abonenta.
  Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zgłoszone zmiany zapisywane są w rejestrze tymczasowym, a w trakcie ich wprowadzania generowany jest wniosek zmiany danych, który należy dostarczyć do ALTe.pl (forma pisemna np. fax, skan, list zwykły). ALTe.pl zobowiązuje się do wprowadzenia nowych danych do systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego wniosku.
 5. Przedłużenie okresu ważności domeny.
  ALTe.pl zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 21 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system NASK. Po zablokowaniu domeny system NASK blokuje ją na okres 14 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 14 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. ALTe.pl nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacenia domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto ALTe.pl. ALTe.pl zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.
 6. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
  Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do ALTe.pl o rejestrację i utrzymanie domeny. Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez ALTe.pl w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.
 7. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż ALTe.pl (wydanie kodu Authinfo).
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z NASK. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku o wydanie kodu Authinfo. ALTe.pl po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do wydania kodów Authinfo w ciągu 48 godzin. W celu potwierdzenia danych Abonenta ALTe.pl może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym.
  Uwaga: przeniesienia domeny do ALTe.pl z NASK lub od innego rejestratora można dokonać nie później, niż na 3 tygodnie przed jej wygaśnięciem i nie wcześniej, niż na 4 tygodnie po jej rejestracji / odnowieniu. W przypadku przenoszenia domeny z NASK, oprócz wniosku należy przesłać również odpowiednie dokumenty:
  a) jeżeli Abonentem domeny jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: podpis Abonenta domeny, lub w przypadku działania Pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa,
  b) jeżeli Abonentem domeny jest spółka cywilna: podpisy wszystkich Wspólników spółki cywilnej i umowa spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentacji spółki), w przypadku działania przez Pełnomocnika spółki, dokument Pełnomocnictwa,
  c) jeżeli Abonentem domeny jest spółka handlowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna): podpis osoby lub osób umocowanych do reprezentowania spółki oraz kopia aktualnego wypisu z KRS.
 8. Przeniesienie domeny do ALTe.pl od innego Partnera NASK.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od NASK lub innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z NASK. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku pełnomocnictwa do reprezentowania Abonenta przed NASK przez Dinfo SI oraz kodu Authinfo. ALTe.pl po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku oraz kodów Authinfo zobowiązuje się do przeniesienia domeny w ciągu 24 godzin.
  Uwaga: przeniesienia domeny z ALTe.pl do NASK lub do innego rejestratora można dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed jej wygaśnięciem i nie wcześniej niż na 4 tygodnie po jej rejestracji/odnowieniu.
 9. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
  a) Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji,
  b) Abonent ma prawo do zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),
  c) Abonent ma prawo do usunięcia Swoich danych, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a ALTe.pl.

§ 3. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen globalnych

 1. Zgłoszenie i rejestracja.
  Rejestracja domen globalnych odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy ALTe.pl a Dinfo SI (podmiot bezpośrednio współpracujący z Key-Systems GmbH i Onlinenic). W przypadku rejestracji domen globalnych dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen dostępny na stronie www.verisigninc.com. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.alte.pl. Domeny globalne nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów.
  Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony www.alte.pl, przechowywane są przez system ALTe.pl przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie ALTe.pl. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT.
  ALTe.pl może odmówić rejestracji domeny, co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy, jeśli:
  a) opłata za domenę nie wpłynie na konto ALTe.pl w ciągu 14 dni,
  b) Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane (w celu ich potwierdzenia ALTe.pl zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności),
  c) domena zostanie wcześniej zarejestrowana przez inny podmiot.
  Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois Key-Systems GmbH i Verisign.
  Abonent zgłaszając domenę ze strony www.alte.pl, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie Swoich danych w bazie Whois Key-Systems GmbH i Verisign.
 2. Zmiana danych Abonenta.
  Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zmiany danych Abonenta widoczne są automatycznie w systemie.
  W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do ALTe.pl wniosku o zmianę nazwy Abonenta - ALTe.pl na podstawie wniosku zobowiązuje się do dokonania zmiany w ciągu 72 godzin.
 3. Przedłużenie okresu ważności domeny.
  ALTe.pl zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 21 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system Onlinenic lub Key-Systems GmbH. Po zablokowaniu domeny system Onlinenic lub Key-Systems GmbH blokują ją na okres 30 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 30 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. ALTe.pl nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacenia domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto ALTe.pl. ALTe.pl zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.
 4. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
  Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do ALTe.pl o rejestrację i utrzymanie domeny. Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez ALTe.pl w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.
 5. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż ALTe.pl.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z Verisign. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku o przeniesienie domeny ze strony nowego Registra oraz wniosku o przeniesienie domeny do innego Registra w formie papierowej. ALTe.pl po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do akceptacji zmiany Registra w ciągu 48 godzin.
 6. Przeniesienie domeny do ALTe.pl od innego podmiotu.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z Verisign. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku w postaci elektronicznej ze strony www.alte.pl. Po wypełnieniu wniosku generowany jest do Abonenta e-mail z linkiem do akceptacji przeniesienia. ALTe.pl rozpoczyna procedurę przeniesienia domeny w ciągu 48 godzin od momentu odnotowania wpłaty na konto bankowe. Domena przenoszona od innego Registra do ALTe.pl jest automatyczna przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku nieudanego transferu domeny od innego Registra do ALTe.pl, ALTe.pl zobowiązuje się zwrócić opłatę za domenę w pełnej wysokości.
 7. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
  a) Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji,
  b) Abonent ma prawo do zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),
  c) Abonent ma prawo do usunięcia Swoich danych, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a ALTe.pl.

§ 4. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen europejskich .eu

 1. Zgłoszenie i rejestracja.
  Rejestracja domen europejskich .eu odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy ALTe.pl, a Dinfo SI (podmiot bezpośrednio współpracujący z EURID). W przypadku rejestracji domen europejskich dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen dostępny na stronie www.eurid.eu.
  Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.alte.pl. Domeny europejskie nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów.
  Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony www.alte.pl, przechowywane są przez system ALTe.pl przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie ALTe.pl. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT.
  ALTe.pl może odmówić rejestracji domeny, co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy, jeśli:
  a) opłata za domenę nie wpłynie na konto ALTe.pl w ciągu 14 dni,
  b) Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane (w celu ich potwierdzenia ALTe.pl zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności),
  c) domena zostanie wcześniej zarejestrowana przez inny podmiot.
  Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę .eu do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec ALTe.pl roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny .eu z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej.
  Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów), w każdym przypadku, w ogólnodostępnej bazie Whois.
  Abonent zgłaszając domenę ze strony www.alte.pl, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie Swoich danych w bazie Whois.
 2. Zmiana danych Abonenta.
  Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny.
  W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do ALTe.pl wniosku o zmianę nazwy Abonenta - ALTe.pl na podstawie wniosku zobowiązuje się do dokonania zmiany w ciągu 72 godzin.
 3. Przedłużenie okresu ważności domeny.
  ALTe.pl zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 21 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system. ALTe.pl nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacenia domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto ALTe.pl. ALTe.pl zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.
 4. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
  Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do ALTe.pl o rejestrację i utrzymanie domeny. Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez ALTe.pl w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.
 5. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż ALTe.pl.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z EURID zgodnie z zasadami ustalonymi przez EURID.
 6. Przeniesienie domeny do ALTe.pl od innego podmiotu.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z EURID zgodnie z zasadami ustalonymi przez EURID.
 7. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
  a) Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji,
  b) Abonent ma prawo do zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),
  c) Abonent ma prawo do usunięcia Swoich danych, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a ALTe.pl.

§ 5. Dodatkowe postanowienia

 1. ALTe.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta/Klienta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.
 2. ALTe.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta korzyści związane z zablokowaniem domeny, brakiem rejestracji lub jej wyrejestrowaniem przez nadrzędny organ rejestrujący (NASK, Key-Systems GmbH, Verisign).
 3. Wysokość roszczeń Klienta związanych z zawartą umową nie może przekraczać wysokości dokonanej wpłaty za daną domenę.
 4. Abonent zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania ALTe.pl o wszelkich zmianach Swoich danych poprzez podanie ich w panelu administracyjnym oraz przesłanie podpisanego wniosku zmiany danych. W razie nie poinformowania ALTe.pl o zmianach wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.
 5. Klient/Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich.
 6. W przypadku naruszenia przez Abonenta/Klienta regulaminu lub zasad rejestracji domeny przez NASK, ALTe.pl może domagać się od Abonenta pokrycia wszelkich kosztów powstałych na skutek tego naruszenia.

§ 6. Zmiany i rozwiązanie Umowy

 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną lub tradycyjną o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego cennika, co automatycznie przedłuża umowę.
 2. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu, Klientów którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższy, nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi, a nowymi stawkami.
 3. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptacje nowego Regulaminu, co automatycznie przedłuża umowę.
 4. Usługodawca, jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania umowy przez pisemne wypowiedzenie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego okresu rozliczeniowego.
 5. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Operatora przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty.
 6. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy, gdy:
  a) Usługobiorca będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 7 dni,
  b) Usługobiorca naruszy warunki Regulaminu.
  W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy.
 7. W przypadku rozwiązania umowy Usługobiorca jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd w Nowym Sączu.

Wersja dokumentu do druku: Regulamin świadczenia usług rejestracji nazw domen